Beloning en carrièreperspectief: deelname aan professionaliseringsactiviteiten

Leraren kunnen zich verder ontwikkelingen door deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten. Zo kunnen zij hun functie beter uitoefenen. Zij kunnen bijvoorbeeld een inhoudelijke training op het gebied van didactische vaardigheden volgen of een vakinhoudelijke opleiding doen. Door het volgen van een opleiding of training kan een leraar zich verder professionaliseren. Lees hieronder de actuele informatie over de professionaliseringsactiviteiten van leraren.

 

Maak uw keuze

Volgen van een opleiding of cursus

Wanneer het primair onderwijs wordt vergeleken met andere sectoren, valt op dat leraren binnen het primair onderwijs relatief vaak deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. Op de vraag of zij in de afgelopen twee jaar een cursus of opleiding voor werk hebben gevolgd, antwoordden zo’n 76 procent hier ‘ja’ op. Landelijk heeft gemiddeld zo’n 49 procent een opleiding of cursus gevolgd in de afgelopen twee jaar.

Doel van volgen opleiding of cursus

Aan de leraren die in afgelopen twee jaar een cursus of opleiding hebben gevolgd, is gevraagd wat het doel was van deze opleiding. De meeste leraren in het primair onderwijs geven aan een opleiding te hebben gevolgd om hun huidige werk beter te kunnen doen (zo’n 74 procent) (Figuur 1). Een kleiner gedeelte heeft een opleiding gevolgd, zodat zij kunnen omgaan met toekomstige veranderingen in hun huidige baan (ruim 21 procent) of om hun kansen op werk te vergroten (zo’n 9 procent).

Behoefte aan cursus of opleiding

Het overgrote deel van het personeel in het primair onderwijs geeft aan momenteel geen behoefte te hebben aan een (nieuwe) opleiding of cursus (bijna 59 procent) (Figuur 2). De rest geeft aan hier wel behoefte aan te hebben. De belangrijkste reden hiervoor is om beter te worden in het huidige werk.

Naast formele trainingen en opleidingen, zijn er andere activiteiten waardoor onderwijspersoneel zich kan ontwikkelen in het werk. Een ruime meerderheid van het personeel in het primair onderwijs, zo’n 95 procent, heeft in 2019 aan één of meerdere professionaliseringsactiviteiten deelgenomen. Dit kunnen zowel formele activiteiten, zoals een opleiding, of informele activiteiten, zoals intervisie, zijn. Teamgerichte scholing is het meest voorkomend, ruim 57 procent van het personeel heeft hieraan deelgenomen (Figuur 3). Ook informeel leren op de werkvloer (circa 52 procent) en kortdurende individuele trainingen, cursussen en opleidingen (zo’n 47 procent) zijn populair. Na deelname aan deze professionaliseringsactiviteiten oordeelt bijna 94 procent van het personeel dat hun kennis en vaardigheden zijn toegenomen.

Belemmeringen voor deelname aan nascholing

Vrijwel alle leraren nemen elk jaar deel aan nascholing. Geen tijd kunnen vrij maken is de meest voorkomende reden om niet (nog) meer deel te nemen aan nascholing. Ook worden een gebrek aan een passend professioneel ontwikkelingstraject en een gebrek aan tijd vanwege zorgtaken door ongeveer een kwart als belemmeringen genoemd.

Bron: TALIS (2020). Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018.