Beloning en carrièreperspectief: Imago lerarenberoep

Het imago van het lerarenberoep is de afgelopen jaren gedaald. Er zijn veel initiatieven om het imago van het vak te verbeteren, met als doel leraren in het onderwijs te houden maar ook om de instroom in te lerarenopleidingen te vergroten. Lees hieronder actuele informatie over het imago van het lerarenberoep.

 

Maak uw keuze

Maatschappelijk aanzien

Het maatschappelijk aanzien van leraren is gedaald. Dit is vooral de laatste tien jaar te zien. Op de beroepenladder staat de leraar basisonderwijs op plaats 69 van de lijst met 138 beroepen. Het aanzien van de basisschoolleerkracht is daarmee vergelijkbaar met dat van een secretaresse, boekhouder of verzekeringsagent. Er kunnen verschillende oorzaken ten gronde liggen aan deze lage waardering: genoemd wordt bijvoorbeeld de feminisering en vergrijzing van de sector (ROA & Ecorys, 2017).

Leraren zelf denken dat mensen hen nog lager inschatten qua maatschappelijk aanzien: het zelfbeeld is laag (Figuur 1). Ze waarderen hun maatschappelijk aanzien gemiddeld tussen de 2,5 en de 3,2 op een schaal van 1 tot 5. Leraren denken bijvoorbeeld dat ouders hen waarderen met een 3. Jongere leraren denken significant vaker dat de Nederlandse bevolking minder waardering heeft voor leraren dan oude leraren.

Leraren verwachten dat de Nederlandse bevolking de afgelopen 20 jaar minder waardering voor hen heeft gekregen (Figuur 2). Gemiddeld hebben zij de score 2,1 tot en met 2,5 gegeven. Ze scoren hier significant lager op dan de andere groepen: zij vinden gemiddeld wel dat de waardering voor leraren afneemt, maar niet in de mate waarin leraren dat zelf ervaren.

Wanneer wordt gekeken naar de waardering van leraren in internationaal perspectief, valt op dat Nederlandse leraren relatief positief zijn over de waardering die zij ervaren vanuit de maatschappij (Figuur 3). Een op de drie (33 procent) basisschoolleraren in Nederland heeft het gevoel dat het beroep gewaardeerd wordt. Alleen in Engeland ligt dit iets hoger, namelijk 34 procent. In de andere vergeleken landen ervaren leraren minder waardering vanuit de maatschappij. In Zweden wordt het minste waardering ervaren; slechts 11 procent van de Zweedse leraren heeft het gevoel dat het beroep gewaardeerd wordt.