Door- en uitstroom van de lerarenopleidingen

Om het lerarentekort tegen te gaan, is het belangrijk om zowel uitval van studenten van de pabo als van beginnende leraren te voorkomen. Uitval betekent dat een student of beginnende leraar vroegtijdig de pabo of het lerarenberoep verlaat. Om de sector meer inzicht te geven in de door- en uitstroom heeft Arbeidsmarktplatform PO hierover alle informatie in kaart gebracht. Bekijk hieronder alle actuele informatie over uitval, de arbeidsmarktpositie van starters en tevredenheid over de pabo.

Maak uw keuze

Uitval pabo

Het aandeel studenten dat na één jaar uitvalt, is de afgelopen jaren afgenomen (Figuur 1). Waar van het cohort 2017 nog 16 procent is uitgestroomd, is uit het cohort 2019 nog slechts zo’n 11 procent uitgevallen.

Gediplomeerden pabo

Het aantal pabogediplomeerden is de afgelopen jaren vrij stabiel (Figuur 2). Jaarlijks studeren rond de 3.800 personen af. Wel zien we enkele uitschieters naar boven en beneden: in 2017 zien we het hoogste aantal gediplomeerden (ruim 3.960) en in 2018 het laagste aantal (zo’n 3.610). Het aantal gediplomeerden aan de deeltijdopleiding is tussen 2015 en 2019 toegenomen van ruim 660 naar ruim 790, een toename van zo’n 20 procent. In dezelfde periode zien we bij de duale opleiding een stijging van 8 naar 36 gediplomeerden.

Arbeidsmarktpositie starters


Het aandeel pabo-afgestudeerden dat één jaar na afstuderen in het onderwijs werkt is afgelopen jaren gestegen (Figuur 3). Van het afstudeercohort 2018 was 87 procent één jaar na afstuderen werkzaam binnen het onderwijs, van het afstudeercohort 2014 was dit 77 procent.

Door de toename van het lerarentekort, is het aandeel afgestudeerden met een kort-tijdelijk contract de afgelopen jaren afgenomen en is dat met een langdurig contract sterk gestegen. Het aandeel afgestudeerden met een vast contract is tussen 2015 en 2019 gestegen van 4 naar zo’n 31 procent. Het aandeel afgestudeerden met uitzicht op een vast contract is de afgelopen vijf jaar gestegen van 29 naar 52 procent.

Verder heeft een groter aandeel afgestudeerde leraren een voltijdbaan in het primair onderwijs dan een aantal jaar geleden. Vijf jaar geleden, in 2015, werkte bijna 67 procent van de pabo-gediplomeerden in deeltijd (minder dan 36 uur per week). In 2019 is dat gedaald naar circa 55 procent, en heeft zo’n 45 procent een voltijdbaan.

Tevredenheid pabo


De meerderheid van de beginnende leraren is tevreden over de door hen gevolgde lerarenopleiding (Figuur 4). Van de pas afgestudeerden in 2020 is 68 procent tevreden of zeer tevreden over de pabo-opleiding, een vergelijkbaar percentage als de cohorten van 2019 en 2018.

Afgestudeerden uit 2020 zijn het meest tevreden met de volgende aspecten van de pabo:

  1. De voorbereiding op de beroepspraktijk (70%)
  2. Het aanleren van pedagogisch-didactische vaardigheden (69%)
  3. Het aanleren van een onderzoekende houding (66%)

Het cohort van 2020 is het minst tevreden over de kennis die tijdens de pabo wordt opgedaan over het curriculum in het basisonderwijs (55%), de aandacht voor de methode onafhankelijk lesgeven (58%) en het leren gebruiken van ICT bij het lesgeven (58%).