Limburg

Regionale arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2020

De arbeidsmarkt in het primair onderwijs is de afgelopen jaren in een rap tempo veranderd. Tot enkele jaren geleden was het voor (startende) leraren nog moeilijk om een baan in de sector te krijgen. Die tijd is nu voorbij: het lerarentekort in de sector zal de komende jaren verder in omvang toenemen. Toch zal niet elke regio in dezelfde mate te maken krijgen met dit tekort. De arbeidsmarkt in het primair onderwijs heeft namelijk een sterk regionaal karakter, waardoor ontwikkelingen in verschillende regio’s niet per definitie hetzelfde zullen zijn. Voor scholen en schoolbesturen is het daarom belangrijk een goed beeld te hebben van de arbeidsmarkt in hun regio.

Om de sector hierin te ondersteunen, heeft het Arbeidsmarktplatform PO achttien regionale arbeidsmarktanalyses opgesteld. In de analyses worden cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs per regio in kaart gebracht en toegelicht. Op deze pagina vind je de resultaten voor de regio Limburg. Deze regio bestaat uit de arbeidsmarktregio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Ben je geïnteresseerd in een andere regionale arbeidsmarktanalyse? Via het drop-down menu kun je eenvoudig een andere regio bekijken.

Aantal leerlingen daalt

De ontwikkeling van het aantal leerlingen is van belang voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector. De afgelopen jaren werden veel regio’s in Nederland geconfronteerd met dalende leerlingaantallen. Tussen 2015 en 2019 nam het aantal leerlingen in de sector met bijna drie procent af, tot ruim 1.502.000 leerlingen. Ook in de regio Limburg zien we in deze periode een afname van het aantal leerlingen, in totaal met ruim 5 procent. Wel zien we verschillen binnen de regio: de sterkste daling zien we tussen 2015 en 2019 in Noord-Limburg (zo’n 8 procent), terwijl de krimp in Midden-Limburg het minst sterk is (zo’n 3 procent).

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen en prognose basisgeneratie Bron: DUO en Scenariomodel PO
Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen en prognose basisgeneratie
Bron: DUO en Scenariomodel PO

De komende jaren zal het aantal leerlingen in Nederland naar verwachting verder afnemen. Tussen 2018 en 2023 daalt de basisgeneratie[1] voor het primair onderwijs naar verwachting met zo’n drie procent. Ook in de regio Limburg wordt een daling verwacht, van circa 82.490 kinderen in 2018 tot zo’n 78.770 kinderen in 2023. Dit komt neer op een daling van ruim 4 procent. Ook hier zien we verschillen binnen de regio: de sterkste daling wordt tussen 2018 en 2023 verwacht in Noord-Limburg (circa 7 procent), terwijl de krimp in Zuid-Limburg naar verwachting minder sterk is (bijna 3 procent).

[1] De basisgeneratie voor het primair onderwijs bestaat uit de bevolking van 4 t/m 12 jaar, waarbij de 12-jarigen voor 30 procent meetellen. De basisgeneratie biedt meer inzicht in het verwachte aantal leerlingen in een regio.

Figuur 2: Samenstelling personeel naar functie (in fte), 2019 Bron: DUO
Figuur 2: Samenstelling personeel naar functie (in fte), 2019
Bron: DUO
Let op: deze gegevens zijn gebaseerd op de volgende RPA-regio's: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek, Maastricht Mergelland, Noord-Limburg , Roermond en Weert.
Deze indeling wijkt mogelijk iets af van de andere regio-indeling in deze analyse, gebaseerd op de arbeidsmarktregio's.
Leeftijdsverdeling personeel

De vraag naar onderwijspersoneel wordt niet alleen bepaald door de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Ook de uitstroom van personeel, onder andere naar pensioen, speelt een belangrijke rol. Het personeel kan ook meer of minder gaan werken of een andere functie binnen de sector gaan vervullen.

Figuur 3: Samenstelling personeel naar leeftijd (in fte), 2019 Bron: DUO
Figuur 3: Samenstelling personeel naar leeftijd (in fte), 2019
Bron: DUO
Let op: deze gegevens zijn gebaseerd op de volgende RPA-regio's: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek, Maastricht Mergelland, Noord-Limburg , Roermond en Weert.
Deze indeling wijkt mogelijk iets af van de andere regio-indeling in deze analyse, gebaseerd op de arbeidsmarktregio's.

De leeftijdsopbouw van het personeel geeft een indicatie van de verwachte uitstroom naar pensioen. Gemiddeld is een kwart van het personeel in de sector (in fte) 55-plus. In deze regio is een iets groter deel van het personeel 55-plus: zo’n 26 procent. In deze regio is, net zoals in Nederland, vooral onder het directiepersoneel een groot aandeel 55-plussers werkzaam: zo’n 44 procent in 2019. Ter vergelijking: onder leraren is ruim 23 procent van het personeel 55-plus en onder het ondersteunend personeel bijna 34 procent. In totaal is ruim 28 procent van het personeel in deze regio jonger dan 35 jaar. Het grootste aandeel 35-minners in deze regio is werkzaam als leraar (zo’n 30 procent).

Figuur 4: Samenstelling personeel naar type contract (in fte), 2019 Bron: DUO
Figuur 4: Samenstelling personeel naar type contract (in fte), 2019
Bron: DUO
Let op: deze gegevens zijn gebaseerd op de volgende RPA-regio's: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek, Maastricht Mergelland, Noord-Limburg , Roermond en Weert.
Deze indeling wijkt mogelijk iets af van de andere regio-indeling in deze analyse, gebaseerd op de arbeidsmarktregio's.
Figuur 5: Samenstelling personeel naar aanstellingsomvang (in fte), 2019 Bron: DUO
Figuur 5: Samenstelling personeel naar aanstellingsomvang (in fte), 2019
Bron: DUO
Let op: deze gegevens zijn gebaseerd op de volgende RPA-regio's: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek, Maastricht Mergelland, Noord-Limburg , Roermond en Weert.
Deze indeling wijkt mogelijk iets af van de andere regio-indeling in deze analyse, gebaseerd op de arbeidsmarktregio's.

Een beperkt deel van het personeel in het primair onderwijs werkt in een kleine deeltijdbaan. Zo werkt ruim acht procent van het personeel (in fte) op basis van een aanstelling van 0 – 0,5 fte. Ter vergelijking: ruim een derde van het personeel werkt op basis van een aanstelling van 0,5 – 0,8 fte, terwijl zo’n 58 procent meer dan 0,8 fte werkt. Dit beeld zien we ook in deze regio. Wel zien we verschillen naar functie: onder leraren en het ondersteunend personeel wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, terwijl het directiepersoneel juist vaak werkt op basis van een aanstelling van meer dan 0,8 fte. Dit beeld zien we zowel in deze regio als in Nederland.

Werkgelegenheid stijgt

In 2019 werken er ruim 178.900 personen in het primair onderwijs. Samen werken zij ruim 127.300 fte. Na een aanzienlijke daling is de werkgelegenheid in de sector de afgelopen jaren weer gestegen. Zo nam het aantal werkzame personen tussen 2015 en 2019 met ruim 6 procent toe en steeg het aantal fte in de sector met ruim vijf procent. Ook in deze regio nam de werkgelegenheid onder het onderwijspersoneel toe, hoewel de stijging beperkt is. Tussen 2015 en 2019 steeg de werkgelegenheid minder dan een half procent, tot zo’n 6.480 fte. Vooral in Parkstad Limburg nam de werkgelegenheid in deze periode toe (circa 12 procent), maar er zijn ook regio’s met een dalende werkgelegenheid, zoals Noord-Limburg en de Westelijke Mijnstreek.

Figuur 6: Ontwikkeling werkgelegenheid (in fte, index: 2015 = 100) Bron: DUO
Figuur 6: Ontwikkeling werkgelegenheid (in fte, index: 2015 = 100)
Bron: DUO
* Data over Parkstad Limburg ontbreekt voor het jaar 2017
Let op: deze gegevens zijn gebaseerd op de volgende RPA-regio's: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek, Maastricht Mergelland, Noord-Limburg , Roermond en Weert.
Deze indeling wijkt mogelijk iets af van de andere regio-indeling in deze analyse, gebaseerd op de arbeidsmarktregio's.

De werkgelegenheid in de sector ontwikkelt zich niet voor alle functies hetzelfde. Er zijn functies waar de werkgelegenheid tussen 2015 en 2019 is toegenomen, zoals het ondersteunend personeel (ruim 31 procent), maar er zijn ook functies die in omvang zijn gedaald, zoals het directiepersoneel (ruim 10 procent). De forse stijging van het ondersteunend personeel hangt mogelijk samen met de besteding van de werkdrukmiddelen in de sector. Ook in deze regio zien we verschillen tussen het directiepersoneel, leraren en het ondersteunend personeel. Waar het ondersteunend personeel tussen 2015 en 2019 in omvang is toegenomen (zo’n 13 procent), daalde het directiepersoneel juist in omvang (ruim 17 procent).

Figuur 7: Aantal gediplomeerden pabo Bron: DUO
Figuur 7: Aantal gediplomeerden pabo
Bron: DUO
Aantal gediplomeerden pabo daalt

De pabo speelt een belangrijke rol op de arbeidsmarkt. Niet alleen de kwaliteit van de opleiding, maar ook het aantal studenten dat de opleiding met een diploma verlaat, is daarom van groot belang. De afgelopen jaren is het aantal pabogediplomeerden in Nederland afgenomen. In 2014 waren er nog bijna 4.140 gediplomeerden in de sector. In 2018 is dit aantal teruggelopen tot zo’n 3.600 gediplomeerden, een daling van 13 procent. Ook in de regio Limburg nam het aantal gediplomeerden in deze periode af. In 2014 waren er in totaal 123 gediplomeerden in de regio[2], ten opzichte van 77 gediplomeerden in 2018. Dit komt neer op een daling van ruim 37 procent. Dit wil overigens niet zeggen dat dit het volledige potentiele aanbod aan leraren is. Gediplomeerden uit andere regio’s kunnen bijvoorbeeld naar deze regio komen om te werken als leraar. Ook kunnen gediplomeerden uit deze regio in een andere regio gaan werken of kunnen zij kiezen voor een baan in een andere sector.

[2] Dit is gebaseerd op de vestigingsgemeente van de hogeschool. Een hogeschool kan meerdere vestigingen hebben in meerdere gemeenten. Om dit zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen, wordt gekeken naar de gemeente waar elke vestiging van de hogeschool is gevestigd. Er worden, omwille van de overzichtelijkheid, geen gegevens gepresenteerd van (vestigingen van) hogescholen in andere regio’s.

Figuur 8: Instroom pabo naar opleidingsvorm Bron: DUO
Figuur 8: Instroom pabo naar opleidingsvorm
Bron: DUO

In tegenstelling tot het aantal gediplomeerden is het aantal studenten dat kiest voor de pabo de afgelopen periode wel toegenomen. Tussen 2015 en 2019 is de instroom van studenten in deze regio met bijna 18 procent gestegen, tot 139 studenten. Dit komt enigszins overeen met het landelijke beeld, waar we in deze periode een toename zien van zo’n 33 procent. Deze toename is landelijk vooral te danken aan het aantal studenten dat kiest voor een duale opleiding of deeltijdopleiding. In deze regio nam zowel het aantal deeltijdstudenten als het aantal voltijdstudenten toe, met respectievelijk 9 en 12 studenten.

Figuur 9: Prognose werkgelegenheid leraren (in fte, exclusief seniorenregeling)Bron: Mirror, CentERdata
Figuur 9: Prognose werkgelegenheid leraren (in fte, exclusief seniorenregeling)
Bron: Mirror, CentERdata
Verwachte tekorten aan leraren

Zonder veranderingen in de omstandigheden staat het primair onderwijs in 2024 een tekort van ruim 1.900 fte aan leraren te wachten (bovenop de huidige situatie). Dit komt neer op een relatieve onvervulde vraag van ruim 2 procent. Het lerarentekort in de sector neemt de komende jaren dus fors in omvang toe. Wel verschillen de tekorten per regio. De hoogte van de regionale tekorten hangt onder andere samen met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Ook de leeftijdsopbouw van het lerarenkorps speelt een rol.

Ook in deze regio zal het tekort naar verwachting toenemen, tot 63 fte in 2024 (bovenop de huidige situatie). In de regio wordt het grootste absolute tekort verwacht in Zuid-Limburg (55 fte in 2024). In Midden-Limburg is het absolute tekort met 2 fte in 2024 het kleinst.

Figuur 10: Prognose onvervulde vraag leraren (in fte)Bron: Mirror, CentERdata
Figuur 10: Prognose onvervulde vraag leraren (in fte)
Bron: Mirror, CentERdata
Figuur 11: Prognose instroom en vervangingsvraag leraren (in fte) Bron: Mirror, CentERdata
Figuur 11: Prognose instroom en vervangingsvraag leraren (in fte)
Bron: Mirror, CentERdata
Meer regionale cijfers?

Ben je op zoek naar aanvullende gegevens over de arbeidsmarkt in jouw regio, bijvoorbeeld over jouw eigen school, schoolbestuur of samenwerkingsverband? Of heb je een andere vraag over regionale arbeidsmarktgegevens? Het Arbeidsmarktplatform PO helpt je graag. Neem contact met ons op of maak gebruik van één van onze instrumenten, zoals het Scenariomodel PO. Via het Scenariomodel PO kun je zelf een berekening maken van de benodigde formatie op je school voor de komende jaren. Door deze gegevens te combineren met de leerlingenprognose zie je op tijd of je schoolbestuur of -locatie te maken krijgt met over- of ondercapaciteit.