Zuid-Holland-Noord

Regionale arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022

De arbeidsmarkt in het primair onderwijs is de afgelopen jaren in een rap tempo veranderd. Tot enkele jaren geleden was het voor (startende) leraren nog moeilijk om een baan in de sector te vinden. Die tijd is nu voorbij: de sector heeft te maken met een tekort aan personeel. De personeelstekorten in de sector zijn een groot en groeiend probleem. Toch zal niet elke regio in dezelfde mate te maken krijgen met dit tekort. De arbeidsmarkt in het primair onderwijs heeft namelijk een sterk regionaal karakter, waardoor ontwikkelingen in verschillende regio’s niet per definitie hetzelfde zullen zijn. Voor scholen en schoolbesturen is het daarom belangrijk een goed beeld te hebben van de arbeidsmarkt in hun regio.

Om de sector hierin te ondersteunen, heeft het Arbeidsmarktplatform PO achttien regionale arbeidsmarktanalyses opgesteld. In de analyses worden cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs per regio in kaart gebracht en toegelicht. Op deze pagina vind je de resultaten voor de regio Zuid-Holland-Noord. Deze regio bestaat uit de arbeidsmarktregio’s Haaglanden (exclusief Den Haag), Holland Rijnland, Midden-Holland, Zuid-Holland Centraal en Den Haag. Ben je geïnteresseerd in een andere regionale arbeidsmarktanalyse? Via het drop-down menu kun je eenvoudig een andere regio bekijken.

Selecteer regio

Ontwikkeling aantal leerlingen

De ontwikkeling van het aantal leerlingen is van belang voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector. De afgelopen jaren werden veel regio’s in Nederland geconfronteerd met dalende leerlingaantallen. Tussen 2017 en 2021 nam het aantal leerlingen in de sector met 2,5 procent af, tot zo’n 1.478.000 leerlingen. Ook in de regio Zuid-Holland-Noord zien we in deze periode een afname van het aantal leerlingen, in totaal met 0,6 procent. Wel zien we verschillen binnen de regio: de sterkste daling zien we tussen 2017 en 2021 in Holland Rijnland daalde (2,2 procent), terwijl het aantal leerlingen in Haaglanden exclusief Den Haag steeg (4,3 procent).

De komende jaren zal het aantal leerlingen in Nederland naar verwachting verder afnemen. Tussen 2022 en 2026 daalt de basisgeneratie voor het primair onderwijs naar verwachting met zo’n 2,1 procent. Ook in de regio Zuid-Holland-Noord wordt een daling verwacht, van zo’n 178.090 kinderen in 2022 tot circa 176.720 kinderen in 2026. Dit komt neer op een daling van 0,8 procent. Ook nu zien we verschillen binnen de regio: tussen 2022 en 2026 stijgt het aantal kinderen naar verwachting in Haaglanden exclusief Den Haag (3,3 procent), terwijl Zuid-Holland Centraal te maken krijgt met de sterkste daling (5,7 procent).

Leeftijdsverdeling personeel

De vraag naar onderwijspersoneel wordt niet alleen bepaald door de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Ook de uitstroom van personeel, onder andere naar pensioen, speelt een belangrijke rol. Personeel kan ook meer of minder gaan werken of een andere functie binnen de sector vervullen.

De leeftijdsopbouw van het personeel geeft een indicatie van de verwachte uitstroom naar pensioen. Gemiddeld is bijna 23 procent van het personeel (in fte) in het primair onderwijs 55-plus. In de regio Zuid-Holland-Noord is een iets kleiner deel van het personeel 55-plus: circa 22 procent. Net zoals in Nederland, is in deze regio vooral onder het directiepersoneel een relatief groot aandeel 55-plussers werkzaam: ruim 34 procent in 2021. Ter vergelijking: van alle leraren is 21 procent 55-plus en van al het ondersteunend personeel zo’n 23 procent. In totaal is zo’n 33 procent van het personeel in deze regio jonger dan 35 jaar. In deze regio is het grootste aandeel 35-minners werkzaam als ondersteunend personeel (ruim 35 procent).

Aanstellingsomvang

Een aanzienlijk deel van het personeel in het primair onderwijs werkt in een deeltijdbaan. Zo heeft 8,4 procent een aanstelling van 0 – 0,5 fte. Daarnaast werkt ongeveer een derde van het onderwijspersoneel op basis van een aanstelling van 0,5 – 0,8 fte, terwijl bijna 58 procent meer dan 0,8 fte werkt. In de regio Zuid-Holland-Noord ligt het aandeel dat meer dan 0,8 fte werkt met 57 procent iets lager. Ook zien we verschillen naar functie: leraren en ondersteunend personeel werken relatief vaak in een deeltijdbaan, terwijl directiepersoneel vaak werkt op basis van een aanstelling van meer dan 0,8 fte. Dit beeld zien we zowel in deze regio als in Nederland.

Ontwikkeling werkgelegenheid

In 2021 werken er ongeveer 188.900 personen in het primair onderwijs. Samen werken zij ruim 132.600 fte. De werkgelegenheid in de sector is de afgelopen jaren gestegen. Zo nam het aantal werkzame personen en het aantal fte in de sector tussen 2017 en 2021 met bijna 11 procent toe. Ook in de regio Zuid-Holland-Noord nam de werkgelegenheid toe. Tussen 2017 en 2021 steeg de werkgelegenheid met bijna 13 procent, tot zo’n 14.620 fte. In Haaglanden exclusief Den Haag nam de werkgelegenheid in deze periode het meest toe (zo’n 14 procent), maar ook in Den Haag en Rijn-Gouwe zien we in deze periode een forse toename van de werkgelegenheid (beide zo’n 13 procent).

De ontwikkeling van de werkgelegenheid (in fte) in Nederland heeft zich niet voor alle functies op dezelfde wijze voorgedaan. Er zijn functies waar de werkgelegenheid tussen 2017 en 2021 is toegenomen, zoals het ondersteunend personeel (ruim 42 procent). Er zijn echter ook functies die in omvang zijn gekrompen, zoals het directiepersoneel (7,8 procent). Ook in deze regio zien we verschillen in de ontwikkeling van de werkgelegenheid tussen het directiepersoneel, leraren en het ondersteunend personeel. De werkgelegenheid voor ondersteunend personeel steeg de afgelopen periode fors (circa 66 procent), terwijl het directiepersoneel juist in omvang daalde (3,5 procent).

Ontwikkeling instroom en gediplomeerden pabo

De pabo speelt een belangrijke rol op de onderwijsarbeidsmarkt. Niet alleen de kwaliteit van de opleiding, maar ook het aantal studenten dat de opleiding met een diploma verlaat, is daardoor van groot belang. De afgelopen jaren is het aantal pabogediplomeerden in Nederland vrij stabiel. In 2016 waren er 3.818 gediplomeerden. In 2020 is dit aantal afgenomen tot 3.812 gediplomeerden, een daling van 0,2 procent. In de regio Zuid-Holland-Noord nam het aantal gediplomeerden in deze periode ook af. In 2016 waren er in totaal 571 gediplomeerden in de regio, ten opzichte van 524 gediplomeerden in 2020. Dit komt neer op een daling van 8,2 procent. Naast gediplomeerden uit de regio kunnen er ook gediplomeerden uit andere regio’s naar deze regio komen om te werken als leraar. Ook kunnen gediplomeerden uit deze regio in een andere regio gaan werken of kiezen voor een baan in een andere sector.

In tegenstelling tot het aantal gediplomeerden is het aantal studenten dat kiest voor de pabo de afgelopen periode juist toegenomen. Tussen 2017 en 2021 is de instroom van studenten in deze regio met 21 procent toegenomen, tot 744 studenten in 2021. Landelijk zien we de afgelopen jaren ook een stijging van de instroom, namelijk een toename van 23 procent.

Arbeidsmarktprognoses

Zonder veranderingen in de omstandigheden staat het primair onderwijs, na een daling, in 2026 een tekort van zo’n 3.858 fte aan leraren te wachten. Dit komt neer op een relatieve onvervulde werkgelegenheid van ruim 4,1 procent. Dit betekent dat zo’n 4,1 procent van de werkgelegenheid in de sector niet vervuld kan worden. Wel verschillen de voorspelde tekorten per regio. De hoogte van de regionale tekorten hangt onder andere samen met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Ook de leeftijdsopbouw van het lerarenkorps speelt een rol. In de regio Zuid-Holland-Noord zal het tekort de komende jaren naar verwachting ook eerst afnemen, tot 471 fte in 2024. Dit tekort zal daarna weer toenemen tot 523 fte in 2026. In de regio wordt het grootste absolute tekort verwacht in Den Haag (244 fte in 2026). In Zuid-Holland-Centraal is het absolute tekort met 37 fte in 2026 het kleinst.

Meer regionale cijfers?

Ben je op zoek naar aanvullende gegevens over de arbeidsmarkt in jouw regio, bijvoorbeeld over jouw eigen school, schoolbestuur of samenwerkingsverband? Of heb je een andere vraag over regionale arbeidsmarktgegevens? Het Arbeidsmarktplatform PO helpt je graag. Neem contact met ons op of maak gebruik van één van onze instrumenten, zoals het Scenariomodel PO. Via het Scenariomodel PO kun je zelf een berekening maken van de benodigde formatie op jouw school voor de komende jaren. Door deze gegevens te combineren met de leerlingenprognose zie je op tijd of je schoolbestuur of -locatie te maken krijgt met over- of ondercapaciteit.

Selecteer regio

Selecteer hier uw gewenste regio