Banenafspraak

Mensen met een arbeidsbeperking hebben moeite om een betaalde baan te vinden. Het kabinet en de sociale partners hebben daarom in het sociaal akkoord afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraken zijn vastgelegd in de wet Banenafspraak. De sector primair onderwijs heeft zich hieraan gecommitteerd en de opdracht voor 2023 4020 banen te creëren. Dat zijn 402 banen per jaar. Hoe doe je dat precies? Welke functies zijn geschikt? Hoe zorg je voor begeleiding? Zijn er ook subsidies of regelingen beschikbaar?

Wie telt mee voor de banenafspraak?

Wanneer je iemand in dienst hebt of aanneemt met een arbeidsbeperking, die opgenomen is in het doelgroepenregister dan telt deze medewerker mee bij het bepalen van het quotum voor de organisatie. Wie zijn die mensen met een arbeidsbeperking? Selin en Mark vertellen in dit filmpje  “Gooi d’r meer actie in!” van Toezicht Sociaal domein wat zij graag zouden willen.

In februari 2019 zijn de regels voor opname in het doelgroepenregister gewijzigd.  Hierdoor zijn mensen die eerder uitgeschreven waren uit het doelgroepenregister weer teruggeplaatst in het doelgroepregister. Dit zijn o.a. medewerkers met :

  • een Oude Wajong of Wajong 2010;
  • een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening);
  • een WIW- of ID-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden/voormalig Besluit In- en doorstroombanen).

Kijk wat dit voor jou betekent.

Veel gestelde vragen

Het ministerie van SZW heeft een nieuw Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten gepubliceerd. In het Kennisdocument staat de wetgeving per 1 januari 2020, de hoofdlijnen van de banenafspraak met de quotumregeling en antwoorden op veel gestelde vragen.
Download het kennisdocument

Regelingen en voordelen

Wanneer een medewerker in het doelgroepenregister staat kan er gebruik worden gemaakt van verschillende regelingen en voordelen, zoals:

  • Loonkostensubsidie,
  • No-riskpolis looncompensatie bij ziekte
  • Proefplaatsing
  • Jobcoach
  • Bedrijfsadvies inclusieve Arbeidsorganisatie
  • Werkplekvoorzieningen

Het Werkgeversservicepunt van het UWV kan ondersteunen bij het gebruik van deze regelingen.

Aan de slag met de banenafspraak

Hoe maak je werk van de banenafspraak en het quotum voor arbeidsgehandicapten? Een school uit Oost-Nederland vertelt hoe zij kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Door het toepassen van functiecreatie hebben zij bewustwording gecreëerd en ontdekt welke taken zij zouden kunnen aanbieden.

Succesfactoren en tips

Banen voor mensen met een arbeidsbeperking: het ministerie van OCW, de PO-raad en Loyalis kennis & consult hebben een onderzoek gepubliceerd over de banenafspraak in het po. Het onderzoek, ‘Zonder waarde geen plaatsing‘ (oktober 2016) is gebaseerd op een expertmeeting die zij in september 2016 hielden met ervaringsdeskundigen uit het onderwijsveld. Het onderzoek bevat succesfactoren en tips. Als aparte bijlage is een boek samengesteld waarin 14 voorbeelden zijn uitwerkt.

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt is er nu het online ‘Spoorboekje banenafspraak’. Het biedt een compleet overzicht van de beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen, inclusief tips hoe hiervan gebruik te maken.

In de ‘white paper’: Haal de druk van de klas (januari 2017), zijn de bestaande werkprocessen in een basisschool onderzocht. De takenpakketten van leerkrachten en overige disciplines in de basisschool worden in beeld gebracht. Het blijkt dat door bestaande werkprocessen anders in te richten, de werkdruk de leerkracht verlicht kan worden en de school extra banen kan creëren voor mensen die in aanmerking komen voor de Banenafspraak.

Instrumenten wet Banenafspraak

 

Rapportagetool Banenafspraak
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad de rapportagetool banenafspraak ontwikkeld. Met de tool kun je eenvoudig berekenen wat jouw doelstelling is op het vlak van de banenafspraak en vervolgens de voortgang inzichtelijk maken. De tool ondersteunt je bij het realiseren van de banenafspraak. Lees meer over deze tool op de website van de PO-Raad.

Je kunt ook gebruik maken van de instrumenten die het Arbeidsmarktplatform PO heeft ontwikkeld en verzameld:

PO Raad en Project Baanbrekers

 

Regionale inspiratiesessies inclusief werkgeverschap en banenafspraak
Baanbrekers organiseert in 2021 meerdere regionale inspiratiesessies over inclusief werkgeverschap en banenafspraak met als belangrijkste doelstelling het inspireren van onderwijsbesturen. Lees de Onepager Baanbrekers Inspiratie-sessies of bekijk op de kaart hieronder wanneer een bijeenkomst in uw regio is.

Regionale inspiratiesessies

 

De PO-raad biedt werkgevers ondersteuning bij het uitvoeren van de banenafspraak. Met het project Baanbrekers, een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en de VO-raad, wordt vooral praktische ondersteuning geboden om nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. In totaal kunnen er in twee jaar 72 schoolbesturen actief deelnemen aan het project.

Lerend netwerk

Het lerend netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties, zoals bestuurders, HR-medewerkers of directeuren, die met het realiseren van banen in het kader van de banenafspraak hun onderwijsorganisatie willen versterken. Schoolbesturen die lid zijn van de PO-Raad en met anderen willen leren hoe zij invulling kunnen geven aan de wet Banenafspraak, kunnen zich aanmelden van het Lerend Netwerk Banenafspraak.

Wil je meer informatie over functiecreatie of de succesfactoren die een rol spelen bij de wet Banenafspraak? Kijk dan op de pagina met praktijkvoorbeelden of neem dan contact op met met een van onze regioadviseurs .