Direct naar content

Jaarplan en jaarverslag

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft als doel de aantrekkingskracht van een baan in het primair onderwijs te vergroten, de arbeidsmarkt in het PO goed te laten functioneren en professionele werkomgevingen in het PO te stimuleren. In onze jaarplannen en jaarverslagen lees je hoe we dat doen.

Jaarplan

In één oogopslag

Ben je benieuwd naar wat we het afgelopen jaar nog meer deden? Lees het jaarverslag 2023 van Stichting Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. In dit jaarverslag leggen we rekenschap af over het in 2023 gevoerde beleid.

Jaarverslag

De ontwikkelingen in het primair onderwijs volgen elkaar in rap tempo op. Denk aan digitalisering, nieuwkomersonderwijs en de toenemende aandacht voor diversiteit en inclusie. Tegelijkertijd drukt het personeelstekort op het onderwijs. De arbeidsmarkt in het po is volop in beweging.

Bewondering én zorg voor de mensen die in het onderwijs werken, gaan daarbij hand in hand. Het lijkt bijna onmogelijk om alle uitdagingen die op het onderwijs afkomen het hoofd te bieden. Toch zetten schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners zich dagelijks in om het beste onderwijs aan ieder kind te bieden. Ondanks de hoge werkdruk, lukt het velen om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Deze prestatie komt echter met een hoge prijs en een groter risico op instabiliteit van de sector, zeker gezien de extra eisen van de Onderwijsinspectie en de maatschappij.

Anders organiseren

Het Arbeidsmarktplatform PO verkent andere manieren om onderwijs te organiseren, met als doel de kwaliteit van het onderwijs én de werkomstandigheden te verbeteren. Dat doen we niet alleen op sectorniveau, maar we kijken ook naar individuele schoolorganisaties. Een goede professionele dialoog tussen alle betrokken partijen is essentieel voor verdere ontwikkeling van deze route.

Aantrekkelijke werkomgeving

Dat de arbeidsmarkt onder druk staat, bleek ook uit de gepubliceerde Arbeidsmarktanalyse en Onderwijsatlas 2023. De kwaliteit van het onderwijs en het beroep wordt flink beïnvloed door tekorten en verdient onze onverminderde aandacht. Ondanks de groeiende tekorten aan leraren en schoolleiders is de baantevredenheid met 89 procent ongekend hoog. Het vraagt om maatwerk, creatieve ideeën en een aanpak die aansluit op de specifieke situatie van de school én de regio om in deze tijden van tekorten een gezonde en aantrekkelijke werkomgeving te behouden of te realiseren.

Het heterogene team als uitgangspunt

Dat een heterogeen team bijdraagt aan de onderwijskwaliteit, hebben we geleerd van het onderzoek Verscheidenheid benutten. In dit onderzoek hebben we inzichtelijk gemaakt dat scholen te maken hebben met verschillende kwaliteiten, vaardigheden en talenten binnen dezelfde functies. Dit bleek ook uit de verkenning naar de inzet en loopbaanpaden van onderwijsondersteuners, waarin is gekeken naar de verschillende rollen en loopbaanmogelijkheden van OOP’ers. Om de kracht van het heterogene team dichterbij te brengen, zijn we in 2023 vanuit het project Diversiteit en inclusie gestart met het leernetwerk Diversiteit en Inclusie voor schoolleiders en HR-adviseurs. Samen met het leernetwerk ontwikkelden we een toolbox om schoolorganisaties die aan slag willen met diversiteit en inclusie op weg te helpen.

Samen maken we het onderwijs

Een gezonde en evenwichtige arbeidsmarkt is belangrijk voor scholen om dat te kunnen doen waar ze voor staan: kinderen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs, hun loopbaan en zelfredzaamheid in onze samenleving. Het Arbeidsmarktplatform PO draagt bij aan het beste onderwijs voor ieder kind door te werken aan optimale arbeidsmarktomstandigheden voor iedereen in het primair onderwijs, voor werknemers én werkgevers. Samen maken we het onderwijs. Daarvoor is het belangrijk om met elkaar het goede gesprek te blijven voeren over professionele ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en werkgeluk. En om aandacht te hebben voor de medewerkersreis, om zowel talent als ervaren krachten voor de eigen organisatie als voor de onderwijsarbeidsmarkt als geheel te behouden én nieuw talent aan te trekken. Samenwerking is daarom vereist op verschillende niveaus, van school- en bestuursniveau tot bovenbestuurlijk niveau.