Regionale aanpak tekorten in het PO

Subsidieplafond regionale aanpak eenmalig verhoogd

Het subsidieplafond van de Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs 2020/2021 (RAP) wordt eenmalig verhoogd met 2,8 miljoen euro. Dat betekent dat alle regio’s die subsidie hebben aangevraagd het door hen aangevraagde bedrag kunnen ontvangen. Lees meer >>

Subsidies Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) voor 2020 en 2021 toegekend

OCW/DUS-I heeft op 30 april 2020 de tweejarige subsidies toegekend aan de regio’s waarin schoolbesturen in het primair en voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs samenwerken met lerarenopleidingen bij de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs. Lees meer>>

Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, konden van 1 februari tot en met 1 maart 2020 weer subsidie aanvragen. Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de regionale aanpak lerarentekort (RAL), waarmee meer dan 60 regio’s in 2019 zijn gestart.

G4

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, de G4, krijgen een apart budget voor de aanpak van het lerarentekort. De G4 ontvangen in de komende twee jaar weer alle vier € 1 miljoen per jaar voor de aanpak van de tekorten.


Inspiratie

Week van Regionale loket

Van 25 tot en met 29 mei 2020 organiseerden het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM in samenwerking met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap ‘De week van het regionale loket’. Elke dag werden er in een online magazine nieuwe praktijkverhalen gedeeld, waarin regio’s vertellen over hun visie, samenwerking en ambities voor het inrichten van een regionaal loket. Het magazine staat vol met tips, inspiratieverhalen in de vorm van video en podcast waar je als regio direct mee aan de slag kunt.

Factsheet inrichten van een regionaal loket

Afbeelding Loket
Hoe richt je een regionaal loket of informatiepunt in om geïnteresseerden in een baan in het onderwijs verder de weg te wijzen in de regio? Bekijk de factsheet waarin in een aantal processtappen, tips en opties uit de praktijk gedeeld.

Zij-instroom en regionaal samenwerken

Met meer zij-instromers kan het lerarentekort verder worden teruggedrongen. Daarnaast leidt een toename van zij-instromers ook nog eens tot meer diversiteit op de werkvloer door de verschillende werk- en studieachtergronden. Om deze redenen ondersteunt het Arbeidsmarktplatform PO regionale samenwerkingsverbanden in de werving en begeleiding van zij-instromers.

In diverse pilotprojecten is er al ervaring opgedaan met een gestructureerde aanpak om zij-instromers aan te trekken. De eerste resultaten zijn gebundeld in een publicatie dat jou kan helpen en inspireren bij jouw subsidieaanvraag. Welke succesfactoren, voorbeelden van een goede aanpak en belemmeringen signaleren de betrokkenen? In hoeverre hebben de projecten overeenkomsten met elkaar en waarin verschillen ze juist? En wat kunnen schoolbesturen en pabo’s die ook aan de slag willen met zij-instroom, hiervan leren? Download de publicatie ‘Zij-instroom en regionale samenwerking 360 graden’. Lees wat er nog meer komt kijken bij de werving en inzet van zij-instromers op onze pagina over zij-instroom.

Rondje langs de regio’s

Hoe ver zijn schoolbesturen po, pabo’s en andere partijen met samenwerking om het regionale lerarentekort tegen te gaan? Waar zijn subsidieaanvragen ingediend en waarvoor willen de aanvragers die subsidie gebruiken? Waar zijn (nog) geen subsidieaanvragen ingediend en waar ligt dat aan? De regioadviseurs van het arbeidsmarktplatform PO weten wat er speelt in hun regio. Ze hebben contact met schoolbesturen en ondersteunen ze met informatie en adviezen, bijvoorbeeld  voor aanvulling en verbetering van de subsidieaanvraag en het bijbehorende plan van aanpak. Lees het verhaal van de regioadviseur over Noord-Brabant en over Limburg.

Podcast

Samen met Tjipcast deelt het Arbeidsmarktplatform PO ervaringen omtrent regionale samenwerking aanpak lerarentekort in een serie podcasts. In deze podcasts vertellen schoolleiders, schoolbestuurders en projectleiders in de regio over hun ervaringen.
Lees meer >


Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Het onderwijs en het bedrijfsleven zoeken samen naar manieren om de mobiliteit van personeel te bevorderen en geschikte werknemers naar een baan in het onderwijs te begeleiden. Met de ondertekening van het convenant Aan de slag voor de klas op 11 februari 2019 starten ze allerlei activiteiten op zowel landelijk als regionaal niveau. Lees in Samenwerken met het bedrijfsleven meer over de ontwikkelingen samenwerken met bedrijfsleven.

Convenant onderwijs en financiële sector

Werkgevers uit het onderwijs en de financiële sector werken samen om geschikte en geïnteresseerde werknemers van banken en verzekeraars te begeleiden naar een baan in het onderwijs. Partijen tekenden hiervoor op 11 februari in Utrecht het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Er is een handreiking ontwikkeld die schoolbesturen, financiële instellingen, lerarenopleidingen en andere partijen helpt de afspraken op regionaal niveau uit te voeren. Lees het persbericht. Download het convenant Aan de slag voor de klas  inclusief de handreiking voor partijen in de regio.

De regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO

Wil je meer weten over de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekorten? Zodat je snel aan de slag kunt met een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in jouw regio? Schoolbesturen kunnen ondersteuning krijgen van de regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO.

  • Bij de wens om tot regionale samenwerking te komen, kunnen de adviseurs advies geven op basis van feiten, cijfers, ervaringen en door verkenning van de mogelijkheden. Het Arbeidsmarktplatform PO beschikt over recente (regionale) cijfers, inzichten en analyses.
  • De adviseurs denken vanuit kennis en ervaring mee over een mogelijke aanpak van het lerarentekort in de regio.
  • De regioadviseurs organiseren kennisdeling en -uitwisseling in en tussen de regio’s, om te komen tot een regionaal strategische verbinding voor de aanpak van het lerarentekort.

In elke regio hebben wij een adviseur die je kan bijstaan.


Factsheet Regionale aanpak lerarentekort
Factsheet inrichten van een regionaal loket (1)

Hoe richt je een regionaal loket of informatiepunt in om geïnteresseerden in een baan in het onderwijs verder de weg te wijzen in de regio? In de factsheet wordt in een aantal processtappen, tips en opties uit de praktijk gedeeld.

Downloads

Factsheet Regionale aanpak lerarentekort (1)

De subsidie regionale aanpak lerarentekort is bedoeld om regionale samenwerking te stimuleren bij de aanpak van het lerarentekort. Benieuwd in welke regio’s subsidieaanvragen zijn toegekend en waarvoor de aanvragers die subsidie willen gebruiken? Of weten wat de samenwerking schoolbesturen oplevert? In onze factsheet is deze en andere informatie in kaart gebracht.

Downloads

Verslag van Kennisfestival Regionale aanpak lerarentekort (1)

Op 12 november vond het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort plaats. Dit kennisfestival werd georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW. De bijeenkomst is een vervolg op de landelijke bijeenkomsten van december 2018 en februari 2019.

Downloads

Handout OCW subsidieregeling aanpak lerarentekort (1)
Magazine Innovatie in het PO (1)