Regionale aanpak tekorten in het PO

In 2020 van RAL naar de RAP

Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, kunnen van 1 februari tot en met 1 maart 2020 weer subsidie aanvragen. Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de regionale aanpak lerarentekort (RAL), waarmee meer dan 60 regio’s in 2019 zijn gestart.

Subsidie Regionale Aanpak tekorten

De subsidieregeling aanpak regionale personeelstekorten helpt het tekort gezamenlijk aan te pakken in de regio. Deze subsidieregeling heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om het personeelstekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gezamenlijk aan te pakken.

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt bij de aanvraag en inzet van deze subsidie. Zo kunnen onze regioadviseurs je in contact brengen met andere schoolbesturen en partijen bij jou in de buurt. Wil je weten welke mogelijkheden er zijn voor regionale samenwerking, bekijk dan de door ons verzamelde voorbeelden van eerdere regionale initiatieven.

Aanvragen in 2019: Regionale aanpak lerarentekort (RAL)

Besturen, lerarenopleidingen en andere partijen werken regionaal samen aan de aanpak van het lerarentekort. Ze konden tussen 1 januari en 31 augustus 2019 subsidieaanvragen indienen. Op de sluitingsdatum waren er 57 subsidieaanvragen ingediend, waarvan 33 uit het po. Door het extra budget kunnen alle regio’s aan de slag met de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort, als de aanvragen tenminste voldoen aan de voorwaarden. In het po zijn inmiddels 29 aanvragen goedgekeurd.

G4

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, de G4, krijgen een apart budget voor de aanpak van het lerarentekort. De G4 ontvangen ook de komende twee jaar weer alle vier € 1 miljoen per jaar voor de aanpak van de tekorten.


Inspiratie

Zij-instroom en regionaal samenwerken

Met meer zij-instromers kan het lerarentekort verder worden teruggedrongen. Daarnaast leidt een toename van zij-instromers ook nog eens tot meer diversiteit op de werkvloer door de verschillende werk- en studieachtergronden. Om deze redenen ondersteunt het Arbeidsmarktplatform PO regionale samenwerkingsverbanden in de werving en begeleiding van zij-instromers.

In diverse pilotprojecten is er al ervaring opgedaan met een gestructureerde aanpak om zij-instromers aan te trekken. De eerste resultaten zijn gebundeld in een publicatie dat jou kan helpen en inspireren bij jouw subsidieaanvraag. Welke succesfactoren, voorbeelden van een goede aanpak en belemmeringen signaleren de betrokkenen? In hoeverre hebben de projecten overeenkomsten met elkaar en waarin verschillen ze juist? En wat kunnen schoolbesturen en pabo’s die ook aan de slag willen met zij-instroom, hiervan leren? Download de publicatie ‘Zij-instroom en regionale samenwerking 360 graden’. Lees wat er nog meer komt kijken bij de werving en inzet van zij-instromers op onze pagina over zij-instroom.

Rondje langs de regio’s

Hoe ver zijn schoolbesturen po, pabo’s en andere partijen met samenwerking om het regionale lerarentekort tegen te gaan? Waar zijn subsidieaanvragen ingediend en waarvoor willen de aanvragers die subsidie gebruiken? Waar zijn (nog) geen subsidieaanvragen ingediend en waar ligt dat aan? De regioadviseurs van het arbeidsmarktplatform PO weten wat er speelt in hun regio. Ze hebben contact met schoolbesturen en ondersteunen ze met informatie en adviezen, bijvoorbeeld  voor aanvulling en verbetering van de subsidieaanvraag en het bijbehorende plan van aanpak. Lees het verhaal van de regioadviseur over Noord-Brabant en over Limburg.


Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Het onderwijs en het bedrijfsleven zoeken samen naar manieren om de mobiliteit van personeel te bevorderen en geschikte werknemers naar een baan in het onderwijs te begeleiden. Met de ondertekening van het convenant Aan de slag voor de klas op 11 februari 2019 starten ze allerlei activiteiten op zowel landelijk als regionaal niveau. Lees in Samenwerken met het bedrijfsleven meer over de ontwikkelingen samenwerken met bedrijfsleven.

Convenant onderwijs en financiële sector

Werkgevers uit het onderwijs en de financiële sector werken samen om geschikte en geïnteresseerde werknemers van banken en verzekeraars te begeleiden naar een baan in het onderwijs. Partijen tekenden hiervoor op 11 februari in Utrecht het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Er is een handreiking ontwikkeld die schoolbesturen, financiële instellingen, lerarenopleidingen en andere partijen helpt de afspraken op regionaal niveau uit te voeren. Lees het persbericht. Download het convenant Aan de slag voor de klas  inclusief de handreiking voor partijen in de regio.


Kennisdelingsbijeenkomsten 2018 en 2019

Startbijeenkomst 11 december 2018

Ruim 250 betrokken schoolleiders, bestuurders, opleiders en gemeenteambtenaren gingen dinsdag 11 december aan de slag met de regionale aanpak van het lerarentekort. Lees het verslag over de startbijeenkomst en bekijk de presentatie van het Ministerie van Onderwijs.

Verdiepingsbijeenkomst ‘vergroten van de vijver’ 11 februari 2019

Vergroten van de vijver is nodig én mogelijk. Als partijen elkaar weten te vinden op nationaal en regionaal niveau, ontstaan nieuwe kansen om het lerarentekort terug te dringen. Dat zei minister Slob voor een volle zaal tijdens de bijeenkomst ‘Vergroten van de vijver’ op 11 februari in Utrecht. Schoolleiders en bestuurders uit het po, vo en mbo, opleiders en vertegenwoordigers van samenwerkende partijen kwamen hier bij elkaar om meer kennis te delen en inspiratie op te doen voor regionale samenwerking. Lees het verslag van de bijeenkomst

Kennisdelingsbijeenkomst 2 september

Het lerarentekort is een groot issue op dit moment. Uiteraard zien we veel samenwerkingen in de regio’s om hiermee aan de slag te gaan en we zijn hier bijeen om kennis te delen en elkaar te inspireren.’ Dit waren de openingszinnen van Simone Hoogenboom, programmaleider van het Arbeidsmarktplatform PO, tijdens de kennisdelingsbijeenkomst voor de penvoerders op woensdag 4 september 2019 in Utrecht. Lees het verslag met de opbrengsten van de bijeenkomst.

Kennisfestival 12 november

Op dinsdagmiddag 12 november vond in Utrecht het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort plaats. Dit kennisfestival werd georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW. De bijeenkomst is een vervolg op de landelijke bijeenkomsten van december 2018 en februari 2019. Bekijk het verslag van de bijeenkomst van 12 november


Updates

Juni 2019: Vanuit heel het land zijn er aanvragen binnengekomen voor de subsidie regionale aanpak lerarentekort. Inmiddels zijn 33 aanvragen uit het primair onderwijs goedgekeurd. Dat betekent dat de scholen in deze regio’s een tegemoetkoming krijgen om hun projectvoorstel uit te voeren. Op het kaartje is te zien om welke regio’s het gaat.

De regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO

Wil je meer weten over de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekorten? Zodat je snel aan de slag kunt met een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in jouw regio? Schoolbesturen kunnen ondersteuning krijgen van de regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO.

  • Bij de wens om tot regionale samenwerking te komen, kunnen de adviseurs advies geven op basis van feiten, cijfers, ervaringen en door verkenning van de mogelijkheden. Het Arbeidsmarktplatform PO beschikt over recente (regionale) cijfers, inzichten en analyses.
  • De adviseurs denken vanuit kennis en ervaring mee over een mogelijke aanpak van het lerarentekort in de regio.
  • De regioadviseurs organiseren kennisdeling en -uitwisseling in en tussen de regio’s, om te komen tot een regionaal strategische verbinding voor de aanpak van het lerarentekort.

In elke regio hebben wij een adviseur die je kan bijstaan.


Podcast

Samen met Tjipcast deelt het Arbeidsmarktplatform PO ervaringen omtrent regionale samenwerking aanpak lerarentekort in een serie podcasts. In deze podcasts vertellen schoolleiders, schoolbestuurders en projectleiders in de regio over hun ervaringen.
Lees meer >


Factsheet Regionale aanpak lerarentekort (1)

De subsidie regionale aanpak lerarentekort is bedoeld om regionale samenwerking te stimuleren bij de aanpak van het lerarentekort. Benieuwd in welke regio’s subsidieaanvragen zijn toegekend en waarvoor de aanvragers die subsidie willen gebruiken? Of weten wat de samenwerking schoolbesturen oplevert? In onze factsheet is deze en andere informatie in kaart gebracht.

Downloads

Verslag van Kennisfestival Regionale aanpak lerarentekort (1)

Op 12 november vond het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort plaats. Dit kennisfestival werd georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW. De bijeenkomst is een vervolg op de landelijke bijeenkomsten van december 2018 en februari 2019.

Downloads

Handout OCW subsidieregeling aanpak lerarentekort (1)
Magazine Innovatie in het PO (1)