Arbeidsmarktplatform 10 jaar: de Arbeidsmarkanalyse toen en nu

In 2022 bestaat het Arbeidsmarktplatform PO 10 jaar. Daarom besteden we dit jaar iedere maand aandacht aan een van de projecten die het Arbeidsmarktplatform PO de afgelopen jaren uitvoerde. Deze keer staat de jaarlijkse Arbeidsmarktanalyse centraal.

Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs eruit? Hoe ontwikkelt het aantal werkenden in de sector zich? Hoeveel studenten zijn er in opleiding om voor het onderwijs te komen werken? Al tien jaar publiceren we een jaarlijkse Arbeidsmarktanalyse. Hiermee bieden we het onderwijsveld en het bestuur van het Arbeidsmarktplatform PO overzicht en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, knelpunten en oplossingsrichtingen in de arbeidsmarkt. Ook bieden we het onderwijsveld   een helder beeld van de ontwikkelingen op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Zodat scholen, besturen en sociale partners hier goed op in kunnen spelen.

2015: aantal leerlingen en vraag naar personeel daalt

In de Arbeidsmarktanalyse 2015 zagen we dat door demografische ontwikkelingen de leerlingenaantallen in veel gemeenten daalden. Hierdoor nam de vraag naar personeel in de sector af. Tegelijkertijd was toen ook duidelijk dat het personeelsbestand in het primair onderwijs scheef is opgebouwd: er waren relatief veel oudere medewerkers. In de Arbeidsmarktanalyse van 2021 zien we dit effect ook terug. Een aanzienlijk deel van het oudere personeel heeft de arbeidsmarkt verlaten, en het aantal jongeren in de sector is gestegen. Ook is het aantal onderwijsondersteuners in de afgelopen jaren fors gestegen.

2021: oudere medewerkers stromen uit, personeelsbestand verjongt

De Arbeidsmarktanalyse 2021 liet zien dat met een verjongend personeelsbestand (het bieden van) begeleiding steeds belangrijker wordt. Enerzijds om de kwaliteit van onderwijs te kunnen waarborgen, anderzijds om uitval van startende leraren te voorkomen. Uit de Arbeidsmarktanalyse 2021 blijkt dat dit nog wel een punt van aandacht is; het aandeel startende leraren dat begeleiding krijgt, is de afgelopen jaren maar licht gestegen. Van de afgestudeerden uit cohort 2015 ontving 79 procent begeleiding, onder afgestudeerden uit cohort 2019 is dit aandeel gestegen tot 89 procent.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.