Nieuwe aanvraagronde subsidie regionale aanpak personeelstekorten

Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, kunnen van 1 februari tot en met 1 maart 2020 weer subsidie aanvragen. Het personeelstekort in het onderwijs is een groot en groeiend probleem, met flinke regionale verschillen. Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de regionale aanpak lerarentekort, waarmee meer dan 60 regio’s in 2019 zijn gestart.

Besturen kunnen samen met opleidingen een plan van aanpak indienen, waarvoor de subsidie kan worden ingezet. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om acties gericht op het werven en begeleiden van (startende) leraren, studenten, zijinstromers en herintreders. Regio’s die al samenwerken, kunnen voortborduren op succes- of beloftevolle activiteiten onder de vorige regeling. Voorbeelden vind je op de website www.aanpaklerarentekort.nl. Hier vind je ook welke regio’s in 2019 al meedoen met de regionale aanpak.

Subsidieaanvraag

Schoolbesturen kunnen samen met minimaal één lerarenopleiding een subsidieaanvraag doen. Dit kan via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. De aanvraag bestaat uit een plan van aanpak en een begroting. De regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO kunnen je  hierbij ondersteunen.

Subsidiebedrag

De subsidie bestaat uit een basisbedrag van maximaal € 385.000,00 voor twee schooljaren. Dit bedrag kan worden verhoogd, afhankelijk van het aantal besturen dat meedoet en het aantal fte dat op de vestigingen werkt.

Het uiteindelijke doel is om tot een landelijk dekkend netwerk van regio’s te komen waarin binnen het po, het vo-mbo of sectoroverstijgend, wordt samengewerkt op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

Wat is nieuw ten opzichte van de vorige regeling?

  • De tekorten zijn breder dan alleen leraren. Ook het tekort aan bijvoorbeeld schoolleiders loopt op. Daarom vraagt deze regeling ook aandacht voor de tekorten aan schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel en in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De naam is daarmee veranderd in Regeling Aanpak Personeelstekorten.
  • De subsidie wordt nu voor twee schooljaren (2020-2021 en 2021-2020) in plaats van één kalenderjaar toegekend. Dit geeft meer zekerheid en biedt regio’s ruimte om meerjarig te werken aan de aanpak van de tekorten.
  • De procedure van indiening en toekenning wijzigt: aanvragen kan van 1 februari 2020 tot en met uiterlijk 1 maart 2020. Indieners van een aanvraag krijgen uiterlijk 1 mei 2020 uitsluitsel over toekenning.
  • Het subsidiebedrag wordt hoger naarmate meer besturen en vestigingen betrokken zijn bij de samenwerking. De subsidie bestaat namelijk uit een basisbedrag per regio én een aanvullend bedrag afhankelijk van de omvang van de deelname door schoolbesturen en de personeelsomvang van de vestigingen. Kijkend naar het bereik van de vorige regeling is de vereiste minimum deelname van 1/3-deel van besturen in de regio aangepast: voor po is dit nu minimaal 35 procent en voor vo minimaal 50 procent. 
  • Het is nu een voorwaarde dat iedere regio een aanspreekpunt of loket heeft voor geïnteresseerden die in het onderwijs willen gaan werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over vacatures, opleidingsroutes en begeleidingsmogelijkheden. Ook wordt verwacht dat iedere regio een aanjager of projectleider aanstelt voor de aanpak van het tekort.

Veelgestelde vragen

Mijn regio heeft in 2019 al subsidie ontvangen voor de regionale aanpak. Kunnen we nu opnieuw subsidie aanvragen?
Ja, alle regio’s kunnen subsidie aanvragen, ongeacht of er in 2019 al subsidie is verstrekt.

Kan mijn regio bij een eerder ontvangen subsidie voortborduren op vorige ingediende plan van aanpak?
Ja. Het eerdere plan en hiermee opgedane ervaringen over wat bijvoorbeeld wel en niet goed werkt, kunnen als input dienen voor het plan van aanpak voor de komende twee schooljaren. Hierbij wordt verwacht dat partijen in het nieuwe plan aangeven hoe de  samenwerking verder geïntensiveerd wordt, bijvoorbeeld wanneer meer schoolbesturen, mbo-instellingen of lerarenopleidingen deelnemen.

Wanneer kan mijn regio subsidie aanvragen?
Van 1 februari 2020 tot en met uiterlijk 1 maart 2020 kan een aanvraag worden ingediend. Aanvragen die worden ingediend na 1 maart 2020 worden afgewezen.

Waar kan de aanvraag worden ingediend?
De aanvraag kan worden ingediend via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Hier vind je ook meer informatie over waar de aanvraag aan moet voldoen.

Hoeveel subsidie aanvragen kan mijn regio doen?
Per regio kan maximaal één subsidieaanvraag worden toegekend voor de sector primair onderwijs en maximaal één subsidieaanvraag voor de sector voortgezet onderwijs, eventueel samen met het mbo. Dit geldt ook in het geval van een sectoroverstijgende aanvraag. Aanvragers bepalen zelf de omvang van de regio, zolang de deelnemende gemeenten maar aaneengesloten zijn. Op basis van het aantal deelnemende besturen en de personeelsomvang van de vestigingen in de regio, kan de regio zelf vaststellen wat het maximale subsidiebedrag is waarop een beroep kan worden gedaan. Dit kan met de regiotool op de website van Dus-i.

Hoe wordt de fte-omvang van de regio bepaald?
Deze wordt vastgesteld met de regiotool Regionale Aanpak Personeelstekort van DUS-I. Deze is te vinden op en moet, samen met het aanvraagformulier van DUS-I  worden gebruikt bij het indienen van een aanvraag. De regiotool bevat als basis de fte-gegevens per peildatum 1.10.2018 uit de open data van DUO. Ten opzichte van de vorige regeling is nieuw dat de regiotool de fte-omvang op basis van de leerlingaantallen toerekent naar eventueel aanwezige en erkende (neven)vestigingen van een school in plaats van alleen aan de hoofdvestiging.

Hoe wordt bepaald of mijn aanvraag wordt goedgekeurd?
Alle aanvragen die van 1 februari tot en met 1 maart worden ingediend en aan de inhoudelijke eisen voldoen, worden gehonoreerd. Op basis van het totaal aantal aanvragen en het subsidieplafond (€ 30 miljoen) wordt het uiteindelijke subsidiebedrag nader bepaald.

Wanneer hoor ik of mijn regio subsidie krijgt?
Uiterlijk 1 mei.

Bericht

Ondersteuning en advies

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt  bij de aanvraag en inzet van deze subsidie. Wil je aan de slag met de aanpak van het lerarentekort in jouw regio? Neem dan contact op met één van onze regioadviseurs.