Regels tijdelijke contracten gelden niet meer voor invallen bij ziekte

Leerkrachten die invallen voor een zieke collega mogen vanaf het schooljaar 2018-2019 weer meerdere contracten achter elkaar krijgen. Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs) hebben hier van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per ministeriële regeling toestemming voor gekregen.

Ketenbepaling

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 vallen scholen in het bijzonder onderwijs onder de ketenbepaling, waardoor invalkrachten na een aantal tijdelijke contracten recht krijgen op een vast contract. Dat geldt ook voor leerkrachten die invallen voor zieke collega’s en soms maar een dagje of enkele dagen bijspringen. Deze invallers zijn al snel door hun maximum aantal contracten heen, waardoor de school hen dan niet meer kan laten invallen.

Uitzondering voor invallen bij ziekte

Er zijn al diverse maatregelen genomen om scholen die last hebben van de ketenbepaling tegemoet te komen. Er zijn invalpools ingericht, in de cao-afspraken is opgenomen dat er 6 in plaats van 3 tijdelijke contracten mogelijk zijn en de ketenbepaling geldt niet langer voor de griepmaanden. Ondanks die maatregelen blijft het moeilijk voldoende invallers aan te trekken als er een leraar ziek is.

Daarom hebben de regeringspartijen in de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) laten opnemen dat de ketenbepaling niet langer geldt voor invallers die zieke leerkrachten vervangen. Vooruitlopend op die nieuwe wet heeft de minister alvast goedkeuring gegeven voor de uitzondering op de ketenbepaling. Sociale partners in het primair onderwijs moeten de aanpassing nog wel in hun cao vastleggen.

Regionale samenwerking

Bij het regelen van vervanging voor zieke leerkrachten hebben scholen baat bij regionale samenwerking. Het Arbeidsmarktplatform PO steunt scholen en schoolbesturen bij het opzetten en inrichten van regionale samenwerkingsvormen, onder meer voor vervangingspools. Wil je ook de voordelen benutten van regionale samenwerking? POvoorderegio, het expertisecentrum van het Arbeidsmarktplatform PO, biedt hiervoor graag advies en instrumenten. Kijk voor meer informatie op de website van POvoorderegio.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.