Subsidies Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) voor 2020 en 2021 toegekend

OCW/DUS-I heeft op 30 april 2020 de tweejarige subsidies toegekend aan de regio’s waarin schoolbesturen in het primair en voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs samenwerken met lerarenopleidingen bij de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs.

De samenwerkende partijen konden via de RAP-regeling tot uiterlijk 1 maart subsidie aanvragen voor de uitvoering van  hun plannen voor de komende twee schooljaren. Deze regeling is de opvolger van de eenjarige Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort 2019. Doel van de regeling is dat besturen, scholen en lerarenopleidingen op regionaal niveau in het po, vo en mbo gezamenlijk oplossingen zoeken voor de knelpunten in de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel. Belangrijkste knelpunt is het bestaande en oplopende tekort aan personeel.

Uit de plannen komt naar voren dat regio’s vooral inzetten op het werven en begeleiden van zij-instromers en het begeleiden van startende leraren, het professionaliseren en behouden van leraren, het bevorderen van mobiliteit en (het onderzoeken van) andere manieren om het onderwijs te organiseren. 

Aanvragen 2020

De regionale samenwerking lijkt goed aan te slaan. Voor de jaren 2020 en 2021 heeft OCW/DUS-I aan 67 regio’s subsidies toegekend. Het gaat om 41 regio’s in het primair onderwijs en 25 regio’s in het voortgezet onderwijs, waarbij in 21 gebieden het middelbaar beroepsonderwijs meedoet. Eén regio heeft voor alle drie de sectoren een gezamenlijk plan ingediend.

Positieve ontwikkelingen in vergelijking met de regeling 2019 zijn dat het aantal regio’s dat subsidie krijgt is gestegen met 10 is gestegen, van 57 naar 67, waarvan negen po-regio’s en één regio vo-mbo. En dat circa 20 procent meer onderwijsbesturen deelnemen aan de samenwerking.

Keerzijde van de toegenomen belangstelling is dat er meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is. In totaal wordt het subsidieplafond overschreden met € 2,8 miljoen. Hierdoor kunnen nu niet alle subsidieaanvragen volledig worden toegekend. Concreet betekent dit dat in het po de aanvullende bekostiging voor hogere deelname in het aantal besturen en/of personeelsformatie bijna helemaal komt te vervallen. Dit betreft 20 regio’s. Ook in het vo-mbo vindt een neerwaartse bijstelling van de aanvullende bekostiging plaats, maar deze is beperkt.

De regio’s met een lagere subsidietoekenning hoeven niet direct hun plan bij te stellen en in te dienen. Ook hoeft er geen bijgestelde begroting te worden ingediend. Het is voldoende om later, vóór 1 oktober 2021, in de volgens de RAP-regeling voorgeschreven tussenrapportage, aan te geven hoe hiermee is omgegaan.

Overigens wordt nog naar mogelijkheden gezocht om alsnog een verhoging van het subsidiebudget met € 2,8 miljoen te realiseren. Voor de zomer 2020 zal duidelijk worden of hiervan sprake is. In dat geval zal er op basis van een wijziging van de regeling, alsnog een aanvullende subsidietoekenning volgen voor de aanvragen die nu naar beneden zijn bijgesteld.

Heb je nog vragen neem dan contact op met een van onze regio-adviseurs of bekijk de website: www.aanpaklerarentekort.nl

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.