Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren: enorme groei zij-instroom

De verwachte toename van de personeelstekorten in het po is minder hoog dan afgelopen jaar werd verwacht. Dat komt door de enorme groei van zij-instroom in het beroep. Zo blijkt uit de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2020 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In deze Trendrapportage  staan de belangrijkste, meest actuele cijfers over de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Zo zijn de ontwikkeling in vacatures, de actuele tekorten in het po en de ontwikkeling in werkgelegenheid in kaart gebracht.

Het aantal zij-instromers in het po groeide van bijna niets in 2016 naar 824 leraren die in het schooljaar 2019 instroomden. Ook de sterk groeiende zij-instroom in de Pabo van 5000 in 2015 naar 7.000 in 2019 zorgt waarschijnlijk voor een toename van de aanwas van nieuwe leraren. Zo blijkt uit de Trendrapportage. Ministers Van Engelshoven en Slob stuurden in december de Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt naar de Tweede Kamer. De Trendrapportage was als bijlage toegevoegd.

Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsmarkt

In de Kamerbrief maken de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob de balans op van de aanpak om te zorgen voor meer leraren. Daarnaast schetsen ze de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt voor de komende periode. Dit doen ze aan de hand van vier thema’s:

  1. Aanpak tekorten onderwijspersoneel
  2. Aantrekkelijk beroep en sterke beroepsgroep
  3. Succesvolle instroom en doorstroom in de lerarenopleidingen
  4. Actieplan Onderwijsarbeidsmarkt (opvolging aanbevelingen landelijk aanjager tekorten)

Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren

In de Trendrapportage worden de belangrijkste, meeste actuele cijfers over leraren en de arbeidsmarkt op een rij gezet. Zo blijkt uit de rapportage dat:

  • In het schooljaar 2025-2026 een tekort van ca. 1.440 leraren/directeuren wordt verwacht, bovenop de huidige tekorten. Deze voorspelde tekorten zijn gedaald ten opzichte van het begin van deze kabinetsperiode. Maar nog steeds zijn de voorspelde tekorten hoog.
  • De grootste tekorten verwachten we in de grote steden en het westen van Nederland.
  • De leerlingenraming laat een sterkere groei van leerlingen zien dan verwacht, waardoor er een grotere vraag naar leraren ontstaat.

Benieuwd naar alle cijfers over leraren en de arbeidsmarkt? Bekijk hier de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2020.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.