Direct naar content

Noordkwartier pakt werkdruk breed aan na onderzoek werkgroep

Praktijkverhalen 8 november 2019

Het Arbeidsmarktplatform PO ging in gesprek met Herman Mulder, voorzitter werkgroep van Stichting Noordkwartier

Wat was de aanleiding voor de maatregelen?

Elk jaar organiseert onze schoolvereniging een zogeheten leerkrachtarena voor leraren. Leraren vroegen tijdens deze bijeenkomst om iets te doen aan de werkdruk en administratieve lasten. Hier zijn we in het schooljaar 2017-2018 volop mee aan de slag gegaan.

Wat is jullie aanpak?

Met de tegemoetkoming van het Arbeidsmarktplatform PO heeft de stichting Noordkwartier een werkgroep gevormd waarvan Mulder de voorzitter was. De werkgroep heeft een schriftelijke enquête gehouden onder alle leraren. Deze enquête leverde erg veel reacties op. Daarnaast zijn alle leraren geïnterviewd door een directeur van een andere school dan de school waarop ze zelf lesgeven. De directeuren maakten van deze gesprekken een algemeen verslag dat niet herleidbaar is naar leraren of naar een school. De werkgroep maakte vervolgens een prioriteitenlijst van de door de leraren genoemde knelpunten. Bij ieder punt noemden we een mogelijke oplossing. Deze lijst hebben we in het directieoverleg en de GMR besproken en hieruit zijn concrete afspraken en adviezen gekomen.

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn binnen de stichting twee nieuwe werkgroepen gevormd: een werkgroep die de maatregelen uit de cao gaat doorvoeren en een werkgroep administratieve lasten. Die laatste werkgroep gaat onderzoeken hoe we binnen het passend onderwijs de administratieve lasten kunnen verminderen. Aan het einde van het schooljaar willen we evalueren wat de maatregelen van deze twee werkgroepen hebben opgeleverd.

Wat zijn de resultaten?

Een van de nieuwe afspraken is dat er geen werkmails meer verstuurd worden in het weekend. Tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 08.00 uur zijn leraren niet verplicht om hun mails te lezen en te beantwoorden. Het grootste probleem vonden leraren dat ze te veel moesten doen naast hun kerntaken. Daarom zijn er extra medewerkers gekomen die leraren werk uit handen nemen: Elke school binnen de stichting heeft voor één dag de beschikking over een administratief medewerker. Op elke school binnen stichting Noordkwartier werkt nu twee dagen een conciërge. In totaal zijn er vijf conciërges aangenomen. Op elke school werkt er één dag een vakleraar gymnastiek. We moeten nog evalueren wat het precieze effect is van de genomen maatregelen, maar we merken in de gesprekken met leraren dat ze heel blij zijn met alle veranderingen.

Tips

  • Het belangrijkste is dat je werkdruk steeds weer bespreekbaar maakt binnen het team. De leraren lieten ons weten dat alleen al het gesprek over werkdruk hen enorm hielp.
  • De oorzaak van werkdruk en administratieve lastendruk verschilt per persoon. Daarom is een individuele benadering heel belangrijk, zodat leraren hun eigen beleving kwijt kunnen.
  • Laat directeuren gesprekken voeren op een andere school binnen de stichting. Wij hebben gemerkt dat het heel verrijkend is als je als directeur ziet hoe processen op een andere school verlopen en hoe het thema werkdruk daar leeft.