Direct naar content


Privacystatement


Om diensten voor u uit te kunnen voeren, heeft het Arbeidsmarktplatform PO gegevens van u nodig. Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, uw werkgever, uw functie en uw zakelijke e-mailadres. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we.

Net als u vinden we het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Het Arbeidsmarktplatform PO verwerkt gegevens van de volgende personen:

 • iedereen die door ons geïnformeerd wenst te worden
 • iedereen die onze bijeenkomsten/ trainingen bezoekt
 • iedereen met wie wij contact hebben

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Het Arbeidsmarktplatform PO krijgt de gegevens van u zelf. Meestal is dat op het moment dat u zich, bijvoorbeeld d.m.v. van het invullen van een formulier, inschrijft voor een nieuwsbrief of training, maar soms ook in een telefonisch contact.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, geslacht, functie, gegevens werkgever, (zakelijk mobiel) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres)
 • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief, het SZ-bulletin, de Arbo thema-uitgave en/of overige mailings)
 • Aanmeldgegevens bijeenkomsten en cursussen (bijvoorbeeld voor welke bijeenkomst of cursus u zich heeft aangemeld, het factuuradres, uw functie)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, welke pagina’s u bezoekt op onze website, open- en clickgedrag via onze e-mails, of contact met de klantenservice).

Het Arbeidsmarktplatform PO verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om onze nieuwsbrieven te kunnen versturen of cursusinformatie toe te sturen.
 • Om u tijdig en correct te informeren over onze dienstverlening via verschillende communicatiekanalen.
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.

Welke rechtsgronden zijn van toepassing?

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van onderstaande rechtsgrond:

 • U heeft als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen. U mag uw toestemming intrekken. De manier waarop u dit kunt doen, wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.
 • Overeenkomst: u heeft zich aangemeld voor een betaalde bijeenkomst en gaat hierdoor een overeenkomst met ons aan.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder uw voorafgaande toestemming. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij in sommige gevallen dienstverleners in. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals het Arbeidsmarktplatform PO hen voorschrijft.

Cookies

Het Arbeidsmarktplatform PO maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies in onze cookiepolicy.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens met een doel (zie het Arbeidsmarktplatform PO verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen). En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens. Wij hebben passende maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten het Arbeidsmarktplatform PO worden bekeken.

Uw rechten

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u onder andere het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Deze rechten worden hier verder toegelicht.

 • Recht op inzage
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op correctie van gegevens
  De persoonsgegevens die wij van u verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heeft u het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als u vaststelt dat de gegevens die wij van u verwerken niet compleet zijn.
 • Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over u zelf gaan.
 • Het recht op verwijdering
  U kunt aan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt alleen gebruik maken van dit recht indien:
  – de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt;
  – u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
  – de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  – de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of Nederlandse wetgeving.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie van het Arbeidsmarktplatform PO.
  Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten. Dat kan in de volgende situaties:
  – u stelt de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben ter discussie;
  – de verwerking van uw gegevens is onrechtmatig en u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden gewist;
  – Beperking houdt in dat de gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij er alleen sprake is van opslag van gegevens;
  – u toestemming heeft gegeven;
  – verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Op welke manier kunt u gebruik maken van uw rechten?

Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kunt u indienen via info@arbeidsmarktplatformpo.nl. Wij verwerken uw verzoek binnen vier weken.

Recht van bezwaar

Maakt u bezwaar tegen de (manier van) verwerking van uw persoonsgegevens door het Arbeidsmarktplatform PO? Neem dan contact met ons op via info@arbeidsmarktplatformpo.nl. Blijft u het oneens met ons? Dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Arbeidsmarktplatform PO
Postbus 556
2501 CN Den Haag
info@arbeidsmarktplatformpo.nl

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van het Arbeidsmarktplatform PO. De heer H. ter Steege ziet er als FG op toe dat de verwerking binnen het Arbeidsmarktplatform PO in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. U kunt contact opnemen met hem via fg@caop.nl.

Wijzigingen

Het Arbeidsmarktplatform PO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 22 november 2023.