Regionale aanpak personeelstekort primair onderwijs

Het personeelstekort in het primair onderwijs is een groeiend probleem. De onderwijsarbeidsmarkt heeft een regionaal karakter: de omvang van de tekorten en krimp of toename van het aantal leerlingen verschilt sterk per regio. Daarom is regionale samenwerking nodig om het personeelstekort aan te pakken. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort (RAP) stimuleert het OCW scholen, schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen om het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken. Dit is een vervolg op de Regionale aanpak lerarentekort (RAL).

De voorloper van de RAL en RAP was POvoorderegio, een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds. POvoorderegio is opgericht in 2017-2018, toen er nog sprake was van een overschot aan leraren in het basisonderwijs. Met als doel: de regionale samenwerking binnen het primair onderwijs stimuleren voor een goede balans op de regionale arbeidsmarkt op het gebied van instroom, doorstroom en behoud van personeel. Dit moest leiden tot kwantitatief voldoende en goed gekwalificeerd personeel op de juiste plek, zodat de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs werd gewaarborgd.

Regionale samenwerking in het primair onderwijs

Regionale samenwerking is een krachtig middel om arbeidsmarktvraagstukken in de sector primair onderwijs aan te pakken. Denk aan:

  • Personeelstekorten
  • Werving van personeel
  • Pieken en dalen in vervanging
  • Begeleiding van startende leraren
  • Zij-instroom
  • Professionalisering en behoud van personeel

Bepaalde thema’s kunnen te groot zijn om als school of bestuur alleen op te pakken. Samen ben je slagvaardiger om dit op te pakken.

Subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort

Vanaf 2020 hebben schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair onderwijs, naast de G5, meer dan 40 regio’s gevormd om het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken. Zij kunnen de RAP-subsidie inzetten voor acties die bijvoorbeeld gericht zijn op het begeleiden van (startende) leraren, studenten, zij-instromers en herintreders. De subsidie kan ook ingezet worden voor acties gericht op het behoud van onderwijspersoneel of op de inzet van regionale strategische personeelsplanning en regionale loketten.

Ook voor het schooljaar 2022-2023 kunnen nieuwe en bestaande regio’s weer subsidie aanvragen.  Lees hier meer informatie over de verlenging van de RAP-subsidie 2022-2023.

Overzicht RAP-regio’s primair onderwijs

Voor het primair onderwijs heeft OCW/DUS-I in 2020 en 2021 aan meer dan 40 regio’s subsidie toegekend. Benieuwd welke regio’s dat zijn? Bekijk voor een overzicht van de RAP-regio’s primair onderwijs deze interactieve kaart. Schoolbesturen die nog niet bij een RAP-regio zijn aangesloten kunnen aansluiting zoeken bij een van de bestaande RAP-regio’s. Schoolbesturen die gevestigd zijn in een gemeente die nog geen deel uitmaakt van een bestaande RAP-regio kunnen een nieuwe regio vormen.

Regio-adviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO

Wil je meer weten over de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort? De regio-adviseurs van Arbeidsmarktplatform PO bieden ondersteuning aan schoolbesturen in het po die aan de slag willen met een gezamenlijke aanpak van het personeelstekort in hun regio.

  • De regio-adviseurs delen kennis op basis van feiten, cijfers, ervaringen en door verkenning van de mogelijkheden. Het Arbeidsmarktplatform PO beschikt over recente (regionale) cijfers, inzichten en analyses.
  • De adviseurs denken vanuit kennis en ervaring mee over een mogelijke aanpak van het personeelstekort in de regio. Ze geven bijvoorbeeld advies over: het formuleren van een gezamenlijke missie en visie, draagvlak creëren bij besturen en medezeggenschap en uitbreiden van de samenwerking met opleiders in de regio.
  • De adviseurs organiseren kennisdeling en -uitwisseling in en tussen de regio’s, met het oog op slimme, strategische verbindingen tussen regio’s.

Voor meer informatie over ondersteuning bij regionale samenwerking, neem contact op met een van regio-adviseurs.

Meer lezen