Diversiteit en inclusie

De samenleving wordt steeds diverser. Deze diversiteit terugzien in een schoolorganisatie is belangrijk. Zo wordt de schoolorganisatie een afspiegeling van de samenleving. Daarnaast is het ook effectiever. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een organisatie beter presteert als het personeel een gemengde culturele en etnische achtergrond heeft. Een divers team is vaak vernieuwender, meer tevreden en beter in staat om problemen op te lossen. Dat geldt ook voor teams die werken in het onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO wil bijdragen aan de bewustwording van het belang van diversiteit en inclusie in schoolorganisaties.

Diversiteit is geen nieuw vraagstuk in de sector. Er is al jaren sprake van ondervertegenwoordiging van mannelijke leraren in het po. Ook komt er steeds meer aandacht voor etnisch-culturele diversiteit en genderdiversiteit bij de samenstelling van personeel.

Verkenning diversiteit in het po

In september 2020 heeft het Arbeidsmarktplatform PO een literatuurverkenning uitgevoerd naar ‘Diversiteit in de top en bij leraren in het po’. Deze verkenning geeft een eerste indruk van hoe het primair onderwijs zich op dit moment inzet voor het thema diversiteit. Een aantal uitkomsten uitgelicht:

  • De diversiteit in de sector is nog weinig onderzocht.
  • Er is op nog weinig sprake van structureel diversiteitsbeleid op scholen.
  • Het personeel in het po feminiseert.
  • De directie in het po is sterk vergrijsd en is geen afspiegeling van de diverse samenstelling van het personeel en de diversiteit onder leerlingen.
  • Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn het vaakst werkzaam als ondersteunend personeel en het minst vertegenwoordigd in het management.

Belangrijke kernpunten van een goed en breed gedragen diversiteitsbeleid zijn visie en strategie, daadkrachtig leiderschap, gericht personeelsbeleid (werving en selectie), verankering van de diversiteit in de organisatiecultuur en borging in de reguliere werkprocessen.

Argumenten voor diverse samenstelling van personeel én bestuurslagen

In de literatuur worden de nodige argumenten genoemd voor diversiteit in het po. Zo is diversiteit in de top van de schoolorganisaties extra belangrijk, omdat schoolleiders en bestuurders mede de inrichting van het onderwijs bepalen. Een divers samengestelde schoolleiding en bestuur kunnen bij scholen met een diverse leerlingenpopulatie beter rekening houden met de diversiteit van de samenleving, van de leerlingenpopulatie en het personeel. Ook vergroot het de legitimiteit van en het draagvlak voor de besluitvorming, het beleid en toezicht.

Daarnaast is een team met verscheidene rolmodellen een betere afspiegeling van de samenleving in het kader van burgerschap. En heeft een divers onderwijsteam meer oog voor de sterk variërende talenten, interesses en kwaliteiten van de verschillende kinderen.

Verkenning en dialoog door Arbeidsmarktplatform PO

Op dit moment voert het Arbeidsmarktplatform PO een verkenning uit van goede voorbeelden uit de praktijk, zowel van binnen als buiten het primair onderwijs. Ook willen we een bijdrage leveren aan de dialoog over diversiteit. Daarom organiseerden we onder andere een Kenniscafé PO op de Dag van de Diversiteit op 5 oktober 2021. En in november 2021 organiseren we een dialoogsessie speciaal voor leraren, schoolleiders, beleidsadviseurs en bestuurders over dit onderwerp.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Houd dan onze website en LinkedIn-pagina in de gaten. Nieuwe ontwikkelingen en uitkomsten worden op deze pagina gepubliceerd.

Meer lezen?