Diversiteit in het po: feiten en cijfers

In september 2020 heeft het Arbeidsmarktplatform PO een literatuurverkenning uitgevoerd naar ‘Diversiteit in de top en bij leraren in het po’. Deze verkenning geeft een eerste indruk van hoe het primair onderwijs zich op dit moment inzet voor het thema diversiteit. Een aantal uitkomsten uitgelicht:

  • De diversiteit in de sector is nog weinig onderzocht.
  • Er is op nog weinig sprake van structureel diversiteitsbeleid op scholen.
  • Het personeel in het po feminiseert.
  • De directie in het po is sterk vergrijsd en is geen afspiegeling van de diverse samenstelling van het personeel en de diversiteit onder leerlingen.
  • Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn het vaakst werkzaam als ondersteunend personeel en het minst vertegenwoordigd in het management.

Belangrijke kernpunten van een goed en breed gedragen diversiteitsbeleid zijn visie en strategie, daadkrachtig leiderschap, gericht personeelsbeleid (werving en selectie), verankering van de diversiteit in de organisatiecultuur en borging in de reguliere werkprocessen.

Argumenten voor diverse samenstelling van personeel én bestuurslagen

In de literatuur worden de nodige argumenten genoemd voor diversiteit in het po. Zo is diversiteit in de top van de schoolorganisaties extra belangrijk, omdat schoolleiders en bestuurders mede de inrichting van het onderwijs bepalen. Een divers samengestelde schoolleiding en bestuur kunnen bij scholen met een diverse leerlingenpopulatie beter rekening houden met de diversiteit van de samenleving, van de leerlingenpopulatie en het personeel. Ook vergroot het de legitimiteit van en het draagvlak voor de besluitvorming, het beleid en toezicht.

Daarnaast is een team met verscheidene rolmodellen een betere afspiegeling van de samenleving in het kader van burgerschap. En heeft een divers onderwijsteam meer oog voor de sterk variërende talenten, interesses en kwaliteiten van de verschillende kinderen.