Onderwijsraad pleit voor een taskforce Lerarentekorten

De Onderwijsraad maakt zich grote zorgen over de lerarentekorten en signaleert dat er sprake is van een urgent maatschappelijk probleem. Deze problematiek speelt zowel in het primair en voortgezet onderwijs als in het middelbaar beroepsonderwijs. In een open brief aan de ministers van OCW roept de Onderwijsraad op om op korte termijn een landelijke taskforce in te stellen die zich richt op het oplossen van de lerarentekorten. Komend najaar zal de Onderwijsraad met een advies voor de lange termijn komen.

‘Behoefte aan aanpak voor korte termijn’

De overheid heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de lerarentekorten terug te dringen, verdeeld over zes actielijnen. Er zijn allerlei initiatieven ontplooid, zoals de educatieve minoren, en samenwerkingstrajecten opgestart tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Maar op dit moment hebben deze maatregelen nog onvoldoende effect.

De Onderwijsraad vindt dat er behoefte is aan een aanpak die op korte termijn effectief is. Doordat de achterliggende oorzaken van de lerarentekorten met elkaar samenhangen en de huidige maatregelen versnipperd zijn, is er nu behoefte aan een taskforce met een regierol voor OCW. Een dergelijk stimulerend en activerend beleidsinstrument heeft zijn diensten bewezen in andere sectoren. Ook vindt de Onderwijsraad dat de impact van de al genomen maatregelen geëvalueerd moet worden.

Kwaliteit van het onderwijs

Vaak wordt als een van de oorzaken van het lerarentekort genoemd dat het beroep niet aantrekkelijk genoeg zou zijn. De status en het imago van de leraar spelen daarbij een rol, maar ook de loopbaanmogelijkheden, werkdruk en salariëring. De Onderwijsraad vindt dat maatregelen gericht op het opheffen van de tekorten niet mogen leiden tot concessies aan de kwaliteitseisen van leraren. Omdat de situatie in het onderwijs de gehele samenleving raakt, adviseert de Onderwijsraad ook de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Zaken en Financiën te betrekken bij de aanpak van de tekorten.

Dossier Lerarentekort

Op de pagina Lerarentekort vind je publicaties, praktijkvoorbeelden, ondersteuning en subsidies van het Arbeidsmarktplatform PO die bijdragen aan de aanpak van het lerarentekort.

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.