Rol leidinggevende belangrijk voor leer- en inzetbaarheidscultuur op scholen

Personeel in het primair onderwijs is overwegend positief over de leercultuur op hun school en iets minder positief over de inzetbaarheidscultuur. De leidinggevende blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen: naarmate personeel positiever oordeelt over de leidinggevende, oordeelt het ook positiever over de ervaren leer- en inzetbaarheidscultuur op school. Dat blijkt uit de verkenning ‘Wendbaar zijn en blijven’ van het Arbeidsmarktplatform PO (december 2017).

Om meer zicht te krijgen op de leer- en inzetbaarheidscultuur in het primair onderwijs, heeft het Arbeidsmarktplatform PO hier onderzoek naar gedaan. De uitkomsten zijn te vinden in ‘Wendbaar zijn en blijven. Verkenning naar de leer- en inzetbaarheidscultuur in het primair onderwijs’, een rapport dat in december 2017 verscheen. Scholen in het primair onderwijs kunnen de uitkomsten gebruiken om de leer- en inzetbaarheidscultuur op school te verstevigen en verankeren.

Sterke leercultuur

De 3.042 geënquêteerde personen uit het primair onderwijs gaven op een schaal van 1 tot 5 aan hoe zij over de leer- en inzetbaarheidscultuur op hun school oordelen. De leercultuur kreeg gemiddeld een 3,9. Dat betekent dat er op de meeste scholen volgens het personeel een sterke leercultuur is. Het onderwijspersoneel herkende zich vooral in de stelling: In ons team stimuleren we elkaar om te leren en (verder) te ontwikkelen. 83 procent is het hiermee eens.

Inzetbaarheidscultuur verder stimuleren

Hoe staat het op de scholen ervoor met de inzetbaarheid van het personeel en krijgt het personeel voldoende mogelijkheden om aan zijn loopbaan te werken? Hierover oordelen de respondenten iets minder positief. Op een schaal van 1 tot 5 scoort de inzetbaarheidscultuur gemiddeld een 3,1. De inzetbaarheidscultuur op scholen kan dus verder gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door een verdere professionalisering van het HRM-beleid. Interessante uitkomst is dat een positieve inzetbaarheidscultuur ook invloed lijkt te hebben op de leercultuur: op scholen waar het personeel positief oordeelt over de inzetbaarheidscultuur, wordt over het algemeen ook positief geoordeeld over de leercultuur. Andersom is dat iets minder vaak het geval.

De rol van de leidinggevende

Hoe personeel de leer- en inzetbaarheidscultuur ervaart, hangt samen met veel andere factoren, toont het onderzoek aan. Directiepersoneel en oudere collega’s geven bijvoorbeeld vaker een positiever oordeel dan overig personeel en jongere collega’s. Ook tevredenheid over leidinggevenden en over de organisatie speelt mee. Het personeel oordeelt positiever over de leer- en inzetbaarheidscultuur naarmate zij positiever zijn over de leidinggevende. De onderzoekers geven leidinggevenden daarom het advies te werken aan een gedeelde visie over leren en inzetbaarheid. Tot slot blijken ook het oordeel over de eigen vakbekwaamheid en de ervaren werkdruk te beïnvloeden hoe personeel de leer- en inzetbaarheidscultuur ervaart.

Meer over het onderzoek

Voor de verkenning naar de leer- en inzetbaarheidscultuur in het primair onderwijs maakte het Arbeidsmarktplatform PO gebruik van gegevens uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is een grootschalige enquête onder medewerkers in de publieke sector. In 2016 vulden 3.042 personen in het primair onderwijs de enquête in.

Bekijk de onderzoeksresultaten

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.